Algemene Voorwaarden

Studio Danka Husken – Praktijk Algemene Voorwaarden


Cliënten en deelnemers aan andere activiteiten van Studio Danka Husken
verklaren, door gebruik te maken van een door Studio Danka Husken
aangeboden dienst, bekend te zijn met de algemene voorwaarden en het
privacybeleid van Studio Danka Husken – praktijk. De privacyverklaring is
te lezen op de website of per mail op te vragen. Cliënten die een therapietraject aangaan verklaren
daarnaast bekend te zijn – met het specifiek op de therapie van toepassing zijnde privacybeleid en –
de specifieke voorwaarden voor therapie – de klachtenprocedure (volgens de Wkkgz) door
ondertekening van de behandelovereenkomst waarin deze informatie vermeld staat.

Beschikbaarheid


Studio Danka Husken is een eenpersoonspraktijk en kan geen 24 uurs opvang bieden. Therapie vindt
plaats volgens afspraak van maandag t/m vrijdag, in principe overdag. In uitzonderingsgevallen kan
hier, na overleg, van worden afgeweken.

Betalingsvoorwaarden

De tarieven voor de diensten van Studio Danka Husken staan vermeld op de website. Een
kennismakingssessie van 30 minuten behoort tot de mogelijkheden en is kosteloos. Een betaalde,
vrijblijvende eerste therapiesessie kan, indien de tijd daarvoor beschikbaar is, aansluitend aan de
kennismaking of in dezelfde week plaatsvinden. Indien cliënt en therapeut beiden akkoord gaan met
het starten van een therapietraject door de cliënt, vindt in de sessie daarna een intake plaats en
wordt na overleg en akkoord van de cliënt een behandelovereenkomst opgesteld en getekend. Een
afspraak voor een individueel consult/sessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet,
anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Een consult/sessie
wordt direct betaald, d.w.z. op dezelfde dag. Veel gebruikte opties zijn: -per bank app, aansluitend
aan de sessie -contant -per internetplankieren (bankoverschrijving tenminste 1 dag tevoren) –
automatische overschrijving (bij regelmatige afspraken) Betalingen voor studiedagen, workshops,
trainingen, cursussen, bij- en nascholingen en andere activiteiten van gelijke strekking dienen ten
minste drie dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Bij voortijdige beëindiging van de
activiteit blijft de betalingsverplichting bestaan. Indien een factuur binnen veertien dagen na
factuurdatum niet is betaald, is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere
ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. Na dertig dagen is de therapeut
gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.
Is binnen veertien dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan,
dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel
komen voor rekening van de cliënt.

Annuleringsvoorwaarden studiedagen, workshops, trainingen, cursussen, bijen nascholingen en andere activiteiten van gelijke strekking

 1. Studio Danka Husken behoudt het recht om een studiedag, workshop, cursus, training, bij- of
  nascholing* te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten anders dan
  de deelnamegelden. De deelnemers** en andere betrokkenen ontvangen over de annulering
  tevoren een bericht.
 2. Studio Danka Husken zal indien mogelijk zorg dragen voor vervangende data van de betreffende
  geannuleerde activiteit. Een deelnemer is vrij om niet op het vervangende aanbod in te gaan.
 3. Indien een deelnemer niet op het vervangend aanbod ingaat en er wegens annulering door Studio
  Danka Husken restitutie dient plaats te vinden van al betaald deelnamegeld, zal dit binnen 14 dagen
  volledig worden terugbetaald aan de deelnemer.
 4. Een deelnemer kan kosteloos annuleren tot twee weken voor de aanvang van de activiteit.
 5. Vijftig procent vergoeding is verschuldigd, indien een deelnemer minder dan twee weken voor de
  aanvang van de activiteit annuleert. Indien het volledige deelnamegeld al is betaald, zal Studio Danka
  Husken 50% van dit bedrag binnen 14 dagen terugbetalen aan de deelnemer.
 6. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien een deelnemer minder dan een week voor de
  aanvang van de activiteit annuleert.
 7. In geval van overmacht, dat wil zeggen omstandigheden waarop de deelnemer redelijkerwijs geen
  invloed kan uitoefenen, en waardoor deelname aan de activiteit wordt verhinderd, vervallen
  artikelen 5 en 6 en wordt in plaats daarvan 10% annuleringstarief gerekend voor gemaakte
  administratie- en voorbereidingskosten. Indien het volledige deelnamegeld al is betaald, zal
  Beelddrager 90% van dit bedrag binnen 14 dagen terugbetalen aan de deelnemer.
 8. In geval van overmacht wordt tevens met de deelnemer gezocht naar een vervangende data voor
  de betreffende activiteit en/of een andere oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.
  Bij verzuimde betalingen gelden dezelfde voorwaarden als bij cliënten. (blad 1 ,
  betalingsvoorwaarden)

*Hierna te noemen: ‘de activiteit’
**Waar deelnemer(s) staat kan ook deelneemster(s) worden gelezen

Klachtenprocedure

Studio Danka Husken voert alle activiteiten met de hoogst mogelijke integriteit en
klantvriendelijkheid uit. Is er toch iets niet naar uw tevredenheid, dan is rechtstreeks contact met
Studio Danka Husken het meest ideaal. Mogelijk is er sprake van een misverstand dat snel kan
worden opgehelderd en opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u uw onvrede uiten bij de Vereniging
Tekentaal, waarbij Studio Danka Husken is aangesloten. U vindt hier het klachtenreglement:
https://tekentaal.nl/vereniging-tekentaal/klachtenreglement/

Wiil je de algemene voorwaarden van Educatief Mandala Instituut downloaden?

Ga dan naar https://www.dankahusken.nl